Az Accretech (Europe) GmbH általános üzleti feltételei

1. Általános tudnivalók
1.1. Termékeinkre és szolgáltatásainkra kifejezett egyéb megállapodás hiányában a jelen Általános üzleti feltételek vonatkoznak. A Vevő általános üzleti feltételei – amennyiben ellentmondanak a mi értékesítési feltételeinknek – csak abban az esetben hatályosak, amennyiben azokat kifejezetten és írásban jóváhagytuk.
1.2 A velünk szemben fennálló követelések harmadik félnek történő átruházása kizárva. A Német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 354. a § van érvényben.
1.3 Termékeink és szolgáltatásaink, valamint bármilyen hozzájuk kapcsolódó technológia vagy dokumentáció eladása, továbbértékesítése és diszponálása a németországi, az EU, az USA exportellenőrzésről szóló törvényének, adott esetben további államok exportellenőrzésről szóló törvényének hatálya alá tartozhat. Az embargó hatálya alatt álló országoknak, tiltott személyeknek, vagy olyan személyeknek történő továbbértékesítés, akik a termékeket vagy szolgáltatásokat katonai célokra, nukleáris, biológiai és vegyi fegyverekhez vagy nukleáris technológiához használják vagy használhatják fel, engedélyhez kötött. A Vevő a megrendeléssel kijelenti, hogy megfelel az erre vonatkozó törvények vagy rendeletek előírásainak, valamint hogy a termékek és szolgáltatások nem kerülnek tovább közvetlenül vagy közvetve olyan országokba, amelyek tiltják vagy korlátozzák ezeknek az áruknak a bevitelét. A Vevő kijelenti, hogy rendelkezik a kivitelhez, ill. a bevitelhez szükséges valamennyi engedéllyel.

2. Tájékoztatás, tanácsadás
Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatásunk és tanácsadásunk az eddigi tapasztalatainkon alapul. Az ennek során megadott értékek, különösképpen a teljesítményre vonatkozó adatok kísérletek során, laboratóriumi körülmények között mért átlagos értékek. Nem vállalunk felelősséget az adatok pontos betartásáért és az alkalmazási lehetőségekért. Az esetleges felelősségre jelen feltételek 10. pontja vonatkozik.

3. Árak
3.1 Kizárólag az általunk küldött megrendelés-visszaigazolásban szereplő árak a mérvadóak. Az extra szolgáltatások díját külön számítjuk fel.
3.2 Valamennyi ár forgalmi adó nélkül számított nettó ár, az adót a Vevőnek kell megfizetnie a törvényben előírt mértékben.
3.3 Amennyiben nincs kifejezetten ettől eltérő megállapodás, áraink ex works München értendők. A Vevőt terhelik továbbá a fuvarozási költségek, a szokásos kereskedelmi csomagoláson kívüli csomagolási költségek, az egyéb befizetési kötelezettségek (beleértve a forrásadót) és a vámok.

4. Szállítás
4.1 Amennyiben nincs kifejezetten ettől eltérő megállapodás, a szállítást ex works München végezzük.
4.2 A szállítási határidők kizárólag kifejezett írásos visszaigazolásunkat követően vannak érvényben. A szállítási határidők a megrendelés visszaigazolás dátumától indulnak, azonban nem indulnak el a megrendelés minden egyes részletének tisztása előtt, valamint a szükséges igazolások benyújtása előtt. A szállításra kész állapot megfelelő időben történt jelzésével a szállítási határidők betartottnak tekintendők, amennyiben nem nekünk róható fel az, hogy az árut nem tudtuk időben elküldeni.
4.3 A megrendelés visszaigazolásában nem fixnek feltüntetett határidők esetében a Vevő azok lejárta után két héttel észszerű szállítási/teljesítési határidőt tűzhet ki felénk. Csak ezen utólagos határidő lejárta után eshetünk késedelembe.
4.4 A határidők a Vevő késedelméből eredő jogaink sérelme nélkül meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a Vevő nem teljesíti a velünk szembeni kötelezettségeit. Amennyiben a kötelezettségszegés a mi oldalunkról következik be, kizárólag a jelen feltételek 10. pontjában ismertetett mértékben felelünk a károkért.
4.5 Fenntartjuk a jogot arra, hogy a szállítást a saját fuvarozóvállalatunkon keresztül végezzük.
4.6 Jogosultak vagyunk részszállításra és részteljesítésre, amennyiben ez észszerű a Vevő szempontjából.
4.7. A Vevő két sikertelen póthatáridő kitűzését követően jogosult elállni a szerződéstől, hacsaknem az akadály csupán átmeneti természetű és a teljesítési határidő meghosszabbítása nem érinti hátrányosan a Vevőt.
4.8 Amennyiben a Vevőnek szerződésben meghatározott vagy törvényes elállási joga van, és mi ennek gyakorlására észszerű határidőt tűzünk ki a Vevő felé, az elállási jog megszűnik, ha a Vevő e határidő lejárta előtt nem gyakorolta az elállási jogát. 

5. Kiküldés, kockázat átszálllása
5.1 Amennyiben nincs kifejezetten ettől eltérő megállapodás, a kiküldés és a szállítás a Vevő kockázatára történik. A kockázat a küldemény szállítást végző személynek történő átadásának pillanatában száll át a Vevőre.
5.2 Amennyiben a szállítmány kiküldése a Vevőnek felróható okokból késik, a véletlen károsodás és véletlen megsemmisülés kockázata a kiküldésre készenlét bejelentésével száll át a Vevőre. A kockázat átszállását követő raktározási költségek a Vevőt terhelik. A további követelések fennállnak.
5.3. Amennyiben a Vevő elmulasztja az átvételt, jogosultak vagyunk az ebből eredő költségeink megtérítését kérni; a véletlen károsodás és véletlen megsemmisülés kockázata az átvételi késedelem kezdő időpontjában átszáll a Vevőre.

6. Fizetés
6.1 A fizetés a számla kiállításának dátumától számított 30 napon belül esedékes. A fizetés az összeg megérkezésével tekinthető teljesítettnek.
6.2 Az esedékesség napjától kezdve jogosultak vagyunk az alapkamat 9 százalékponttal növelt összegét kitevő éves késedelmi kamat felszámítására, mely nem érinti ennél magasabb, tényleges kárigényünk érvényesítésének lehetőségét.
6.3. A vevő ellenkövetelésre alapozva csak akkor tarthatja vissza részben vagy teljesen a kifizetést, ha ezek az ellenkövetelések vitathatatlanok vagy jogerősnek bizonyultak.
6.4 A kibocsátott és jóváírt váltók futamidejétől függetlenül valamennyi követelésünk azonnal esedékessé válik a Vevő oldalán fennálló fizetési késedelem, váltóóvás vagy fizetésképtelenség esetén. Az összes felsorolt esetben jogosultak vagyunk továbbá a még folyamatban lévő szállításokat kizárólag előzetes kifizetés vagy biztosíték ellenében teljesíteni, és amennyiben az előzetes kifizetés vagy a biztosíték nem teljesül két héten belül, új határidő kitűzése nélkül jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől. A további követelések fennállnak.

7. Tulajdonjog fenntartása
7.1 Valamennyi kiszállított áru a tulajdonunkban marad (tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru) az összes követelésünk teljesüléséig, jogalaptól függetlenül, a szállításból következő jogviszony alapján.
7.2 Amennyiben a Vevő más áruval feldolgozza, vegyíti vagy összeszereli a tulajdonjog-fenntartásunk alatt álló árut, a másik felhasznált áru értékéhez viszonyítva a tulajdonjog-fenntartásunk alatt álló áru számlaértékének arányában társtulajdonosaivá válunk az új árunak. Amennyiben a feldolgozás, vegyítés vagy összeszerelés következtében megszűnik a tulajdonjogunk, a Vevő azonnal átruházza azt az új vagyontárgyon vagy dolgon keletkező saját tulajdonjogára a tulajdonjog-fenntartásunk alatt álló áru értékében, és ellentételezés nélkül fenntartja azt számunkra. Az ezt követően keletkező társtulajdonjogaink a 7.1. pont értelmében tulajdonjog-fenntartás alatt álló árunak minősülnek.
7.3 A Vevő csupán normál üzletmenet keretében és csak amennyiben nem esik késedelembe, jogosult a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru feldolgozására, más dolgokkal történő vegyítésére vagy összeszerelésére, vagy továbbértékesítésére. A tulajdonjog-fenntartás alatt álló árura vonatkozó bármilyen más jellegű rendelkezés nem megengedett. A harmadik fél által indított jelzálog-terhelésről vagy a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru bármilyen jellegű lefoglalásáról azonnal tájékoztatni kell bennünket. Az összes beavatkozási költség a Vevőt terheli, amennyiben azokat a harmadik féltől nem lehet behajtani. Amennyiben a Vevő a Vásárlójának fizetési határidőt tűzött ki a vételár kiegyenlítésére vonatkozóan, a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru tulajdonjogát ugyanolyan feltételekkel fenn kell tartania, mint amilyen feltételekkel mi a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru tulajdonjogát fenntartottuk a szállítás során. A Vevő semmilyen más módon nem értékesítheti tovább az árut.
7.4 A Vevő azonnal engedményezi számunkra a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru továbbértékesítéséből eredő követeléseket. Azok a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru értékében biztosítékul szolgálnak. A Vevő csak akkor jogosult és felhatalmazott továbbértékesítésre, ha biztosítja, hogy az ebből keletkező követeléseit átruházza ránk.
7.5 Amennyiben a tulajdonjog-fenntartás alatt álló árut a Vevő egy másik, nem általunk szállított áruval együtt, együttes áron értékesíti tovább, a továbbértékesítésből eredő követelések engedményezése az általunk értékesített tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru számlaértékének mértékében történik.
7.6 Ha az engedményezett követelés nyitott számlán szerepel, a Vevő azonnal engedményezi részünkre az összeg követelésnek megfelelő részét a folyószámlaköltségek záró költségeivel együtt.
7.7 A Vevő a visszavonásunkig van felhatalmazva a nekünk engedményezett követelések behajtására. Jogosultak vagyunk a visszavonásra, amennyiben a Vevő nem teljesíti szabályosan a velünk folytatott üzleti kapcsolatból eredő fizetési kötelezettségeit. Amennyiben fennállnak a visszavonási jog gyakorlásának feltételei, a Vevőnek a felszólításunkra haladéktalanul ismertetnie kell velünk az engedményezett követeléseket és azok kötelezettjeit, a követelések behajtásához szükséges valamennyi adatot meg kell adnia, a vonatkozó dokumentumokat át kell részünkre adnia, és értesítenie kell a kötelezettet az engedményezésről. Mi magunk is jogosultak vagyunk a kötelezettet tájékoztatni az engedményezésről.
7.8 Amennyiben a részünkre fennálló biztosíték összességében több mint ötven (50) százalékkal meghaladja a biztosított követelések összegét, a Vevő kérésére kötelezettek vagyunk az általunk kiválasztott, megfelelő mértékű biztosítékok felszabadítására.
7.9 Ha érvényesítjük a tulajdonjog-fenntartásunkat, az csak akkor minősül a szerződéstől történő elállásnak, ha ezt kifejezetten és írásban kijelentjük. A Vevő azon joga, hogy birtokolja a tulajdonjog-fenntartás alatt álló árut, megszűnik, amennyiben nem teljesíti az ezen szerződésből adódó kötelezettségeit.

8. Szoftverjogok
8.1 Valamennyi program a mi tulajdonunkban marad. A programok, dokumentációk és utólagos kiegészítések előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül nem tehetők hozzáférhetővé harmadik felek számára, és nem másolhatók, illetve egyéb módon sem duplikálhatók – egyetlen biztonsági másolattól eltekintve még saját célra sem.
8.2 Nem kizárólagos és nem átruházható használati jogot biztosítunk azokhoz a programokhoz, a hozzájuk tartozó dokumentációkhoz és utólagos kiegészítésekhez, amelyek annak a terméknek a belső használatához szükségesek, amelyhez a programot szállítjuk. Azokhoz a programokhoz és dokumentációkhoz, amelyeket a Vevő megbízásából készítünk és szállítunk, a Vevő részére a kívánt számú végfelhasználói egyedi licencet biztosítjuk nem kizárólagos és nem átruházható használati jog formájában.
8.3 Alapvetően nem adjuk át a forráskódokat, azok rendelkezésre bocsátása kizárólag külön írásos megállapodás alapján történik.

9. Garancia
9.1 A kifogásolt áru kizárólag az eredeti vagy az eredetivel megegyező csomagolásban küldhető vissza ellenőrzésre. Indokolt és garanciális időn belüli reklamáció esetén utólagos teljesítéssel, saját választásunk szerint a hiba elhárításával vagy hibátlan áru szállításával megszüntetjük a hibát; ennek során kizárólag az utólagos teljesítéshez szükséges költségeket fedezzük.
9.2 A törvényi előírások alapján jogosultak vagyunk az utólagos teljesítés megtagadására. Az utólagos teljesítés abban az esetben is megtagadható, amennyiben a Vevő a felszólításunkra nem küldte el részünkre a kifogásolt árut.
9.3 A Vevő a törvényi előírásoknak megfelelően kérheti a szerződéstől való elállást vagy az ár leszállítását, mindezt azonban legkorábban csak azután, hogy a Vevő két alkalommal utólagos teljesíti határidőt tűzött ki, és ezek sikertelenül lejártak, hacsaknem az utólagos teljesítésre vonatkozó határidő kitűzésére nincs szükség a törvényi előírások szerint. Elállás esetében szándékosság és gondatlanság esetén a Vevő felel károsodásért, megsemmisülésért és az elmaradt hasznokért.
9.4 Hiba csalárd elhallgatása vagy a termék minőségéért a BGB 444. §-ának megfelelő garanciavállalás esetén (az Eladó nyilatkozata, hogy az adásvétel tárgya a kockázatok átszállása idején bizonyos tulajdonsággal rendelkezett, és hogy az eladó objektív felelősséget vállal ennek a mulasztásnak valamennyi következményéért) a Vevő jogait kizárólag a jogszabályi rendelkezések szabályozzák.
9.5 A Vevő esetleges kártérítési és költségtérítési igényeire a 10. pont rendelkezései vonatkoznak.
9.6 A termékeinkről megosztott adatok, különösen az ajánlatainkban és nyomtatványainkban szereplő ábrák, rajzok, tömeg-, méret- és teljesítményadatok megközelítőnek tekintendő átlagos értékek. Nem garantálják az adott tulajdonságot, hanem az áru leírására és jelölésére szolgálnak.
9.7 Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában nem szerepel kifejezett határérték az eltérésekre vonatkozóan, minden esetben megengedettek az ágazatban szokásos eltérések.
9.8 A leszállított árun a rendeltetésszerű kopásból eredően jelentkező hibákért nem vállalunk felelősséget. A leminősített vagy használt anyagként eladott áruk esetében az esetleges hibákért nem vállalunk garanciát a Vevő felé. A kártérítési és költségtérítési igények fennállnak.
9.9 Amennyiben nem tartják be a kezelési vagy karbantartási útmutatásainkat, módosításokat végeznek a termékeinken vagy szolgáltatásainkon, alkatrészeket cserélnek, vagy olyan fogyóeszközöket használnak, amelyek nem felelnek meg az eredeti specifikációknak, minden garanciavállalás hatályát veszti, kivéve, ha a Vevő bizonyítja, hogy a hiba nem ebből ered.
9.10 Ha a Vevő kereskedő, köteles részünkre a reklamációról írásban vagy faxon értesítést küldeni.
9.11 A reklamációs igények elévülési ideje 12 hónap. Ez nem vonatkozik a csalárd módon elhallgatott hibákkal kapcsolatos kártérítési és költségtérítési igényekre és reklamációkra.

10. Korlátozott felelősség
10.1 Kötelezettségszegés, hiányos szállítás vagy nem engedélyezett kezelés esetén kizárólag akkor vállalunk kártérítési és költségtérítési felelősséget – további szerződéses vagy törvényi felelősséget – ha szándékosság, súlyos gondatlanság, valamint enyhe gondatlanságból következik be egy lényeges szerződéses kötelezettség megszegése (olyan szerződéses kötelezettségé, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának teljesülését vagy csak ezzel a kötelezettséggel teljesülhet egyáltalán a szerződés, és amelynek betartásában bízhat a Vevő). Egy lényeges szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból történő megszegése esetén felelősségünk a szerződés megkötésekor előre látható, a szerződés jellegéhez kapcsolódó károkra korlátozódik.
10.2 Enyhe gondatlanságból eredő késedelmi károkért kizárólag legfeljebb a megállapodásban szereplő vételár 2%-áig felelünk.
10.3 A 10.1 – 10.2 pontokban leírt felelősségi mentességek és felelősségkorlátozások nem vonatkoznak arra az esetre, ha a BGB 444. §-a értelmében minőségi garanciavállalás áll fenn (lásd a 9.4 pontot), egy hiba csalárd módon történő elhallgatására, halálesetekből, testi sérülésekből vagy egészségkárosodásból eredő károkra, valamint a termékfelelősségi törvény által előírt felelősségre.
10.4 Jogalaptól függetlenül a velünk szemben fennálló összes kártérítési igény elévül legkésőbb egy évvel az áru Vevőnek történt kiszállítástól számítva, jogellenes károkozás esetén annak tudomására jutásától számítva, vagy az igényt megalapozó körülmények tudomásul nem vétele és a felelős személy súlyos gondatlanságból történő tájékozatlansága esetén. Ennek a bekezdésnek a szabályozásai nem vonatkoznak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetére és a 10.3 pontban felsorolt esetekre.
10.5 Amennyiben a Vevő a részére kiszállított áru köztes kereskedője, és az áru végső vásárlója egy fogyasztó, a Vevő velünk szembeni esetleges visszatérítési jogára a törvényi előírások vonatkoznak.
10.6 Szoftver szállítása esetén a programban megnyitott adatok elvesztéséért vagy módosulásáért csak olyan esetben felelünk, ha az adatvesztés vagy -módosulás akkor is elkerülhetetlen lett volna, ha a Vevő megfelelő időközönként, legalább naponta eleget tett volna adatmentési kötelezettségének.

11. Ipari tulajdonjog, szerzői jog
11.1 Amennyiben a Vevővel szemben reklamációt nyújtottak be ipari tulajdonjog vagy szerzői jog megsértése miatt, ami abból következik, hogy a Vevő a termékünket/szolgáltatásunkat a szerződésben meghatározott módon használta, kötelesek vagyunk jogot biztosítani a Vevőnek a további használatra. Ennek feltétele, hogy a Vevő a harmadik fél ilyen jellegű reklamációjáról írásban haladéktalanul tájékoztat bennünket, és fenntartjuk a jogot minden megfelelő védőintézkedés és peren kívüli intézkedés megtételére. Amennyiben e feltételek mellett nem lehetséges gazdaságilag észszerű körülmények között tovább használni a termékünket/szolgáltatásunkat, a felek egyetértenek abban, hogy saját döntésünk szerint a jogi hiányosság megszüntetése érdekében módosítjuk vagy kicseréljük a terméket/szolgáltatást, vagy visszavesszük a terméket/szolgáltatást a nekünk kifizetett vételár mínusz a termék/szolgáltatás elöregedéséért számított összegért.
11.2 A Vevőt nem illeti védő- vagy szerzői jogsértés miatti további igény, amennyiben nem sérültek lényeges szerződéses kötelezettségek, és az egyéb szerződéses kötelezettségek nem szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt sérültek. Nem állnak fenn a 11.1 pont szerinti kötelezettségeink, amennyiben a jogsértések abból erednek, hogy a termékünket/szolgáltatásunkat nem a szerződésben meghatározott módon használják fel, vagy nem a mi termékeinkkel/szolgáltatásainkkal együtt használják.

12. Hulladékkezelés
12.1 A Vevőnek az áru hulladékkezelése során be kell tartania az áruhoz mellékelt útmutatásokat, és biztosítania kell az áru megfelelő, törvényi előírások szerinti hulladékkezelését.
12.2 Amennyiben a Vevő vállalkozó, a hulladékkezelést a saját költségére kell elvégeznie. Az áru vagy annak alkatrészei továbbértékesítése esetén a Vevőnek át kell ruháznia ezt a kötelezettséget a következő Vásárlóra.

13. Titoktartás
Amennyiben nincs kifejezetten ettől eltérő megállapodás, a megrendeléssel kapcsolatban terjesztett információk nem minősülnek bizalmasnak, hacsaknem a bizalmas jelleg nyilvánvaló.

14. Egyéb rendelkezések
14.1 Amennyiben Ön kereskedő, közjogi értelemben vett jogi személy vagy közjogi különvagyont képviselő jogi személy, az illetékes joghatóság München. Jogosultak vagyunk ugyanakkor az Ön településén is jogi eljárást folytatni.
14.2 Németország joga alkalmazandó a nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló ENSZ-egyezményt és a német magánjog kollíziós rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva.
14.3 Amennyiben ezeknek feltételeknek egyes cikkelyei teljes egészében vagy részben érvénytelenek, a fennmaradó cikkelyek vagy az ilyen cikkelyek fennmaradó részei továbbra is hatályban vannak.

We are here for you

+49 (0)89 546788-0

Contact form

How can we best contact you?

Nous vous renseignerons volontiers

+33 (476) 04-4080

Formulaire de contact

Le moyen par lequel nous pouvons au mieux vous contacter?

Állunk rendelkezésére

+36 23 232 224

Kapcsolatfelvételi űrlap

Melyik kapcsolatfelvételi módot részesíti előnyben?