Všeobecné obchodní podmínky Accretech (Europe) GmbH

1. Všeobecně
1.1 Na naše dodávky a služby se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, pokud není výslovně sjednáno jinak. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka, které odporují našim podmínkám prodeje, platí jen do té míry, kterou jsme výslovně písemně potvrdili.
1.2 Postoupení pohledávek vůči nám třetí osobě je vyloučeno. § 354 a HGB zůstává nedotčen.
1.3 Prodej, další prodej a nakládání s dodávkami a službami a také jakýmikoliv s nimi spojenými technologiemi nebo dokumentací může podléhat právům spojeným s kontrolou exportu Německa, států EU, USA a případně dalších států. Další prodej do zemí, na něž bylo uvaleno embargo, resp. zakázaným osobám, resp. osobám, které dodávky a služby používají nebo by mohly použít k vojenským účelům, k výrobě ABS zbraní nebo pro jaderné technologie, vyžaduje povinný souhlas. Svou objednávkou zákazník potvrzuje, že nepodléhá uvedeným zákonům a nařízením a že dodávky a služby nebudou přímo nebo nepřímo poskytnuty do zemí, pro které platí zákaz či omezení dovozu tohoto zboží. Zákazník prohlašuje, že má veškerá potřebná povolení k vývozu, resp. dovozu.

2. Informace, poradenství
Informace a poradenství, které poskytujeme v souvislosti s našimi dodávkami a službami, se odvíjí od našich dosavadních zkušeností. Uváděné hodnoty, zejména hodnoty týkající se výkonu, odpovídají průměrným hodnotám zjištěným v laboratorních podmínkách. Povinnost přesně dodržovat hodnoty a možnosti použití neakceptujeme. Pokud jde o ručení, platí bod 10 těchto podmínek.

3. Ceny
3.1 Směrodatné jsou výhradně ceny uvedené v našem potvrzení zakázky. Dodatečné výkony jsou fakturovány zvlášť.
3.2 Veškeré ceny představují ceny netto bez daně z obratu, kterou musí zákazník odvést navíc v pro něho platné zákonné výši.
3.3 Není-li výslovně sjednáno jinak, platí vždy naše ceny z výrobního závodu v Mnichově. Zákazník musí navíc uhradit náklady na přepravu, náklady na obal, pokud přesahují běžný standard, poplatky (srážkovou daň) a clo.

4. Dodávka
4.1 Není-li výslovně sjednáno jinak, dodáváme z výrobního závodu v Mnichově.
4.2 Dodací lhůty jsou považovány za sjednané až po výslovném písemném potvrzení. Dodací lhůty začínají datem potvrzení zakázky z naší strany, nicméně až po jednoznačném vyjasnění všech podrobností zakázky a po předložení případně nutných potvrzení. Považují po včasném oznámení o připravenosti dodávky za dodržené i v případě, že zboží nemohlo být včas odesláno bez našeho zavinění.
4.3 V případě lhůt a termínů, které při potvrzení zakázky nejsou výslovně stanoveny jako pevné, může zákazník dva týdny po jejich uplynutí určit přiměřenou lhůtu pro dodání / poskytnutí služby. Až po uplynutí této dodatečné lhůty se můžeme dostat do prodlení.
4.4 Lhůty a termíny se bez újmy na našich právech z prodlení zákazníka prodlužují o období, po které zákazník neplní své závazky vůči nám. V případě porušení povinnosti z naší strany ručíme za škody pouze v míře uvedené v bodu 10 těchto podmínek.
4.5 Vyhrazujeme si dodání naší vlastní dodávkovou službou.
4.6 Máme právo dodávat zboží a služby po částech, pokud je to pro zákazníka přijatelné.
4.7 Zákazník má po dvou neúspěšných prodlouženích termínu právo odstoupit od smlouvy, ledaže by se jednalo o překážku přechodného rázu a posunutí termínu by bylo pro zákazníka přijatelné.
4.8 Má-li zákazník nárok na smluvní nebo zákonné odstoupení od smlouvy, a pokud mu k jeho uplatnění poskytneme přiměřenou lhůtu, právo na odstoupení od smlouvy vyprší, jestliže není uplatněno před uplynutím této lhůty. 

5. Přeprava, rizika
5.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, přecházejí rizika spojená se zasíláním a přepravou na zákazníka. Riziko přechází na zákazníka, jakmile je zásilka předána osobě zajišťující přepravu.
5.2 Pokud je zpoždění dodávky zapříčiněno zákazníkem, přechází v případě oznámení připravenosti k odeslání riziko náhodného zhoršení jakosti a náhodného zničení na zákazníka. Náklady na uskladnění nese zákazník. Další nároky zůstávají nedotčeny.
5.3 Pokud se zákazník zpozdí s převzetím, jsme oprávněni požadovat náhradu za vzniklé náklady; v případě opožděného převzetí přechází riziko náhodného zhoršení jakosti a náhodného zničení na zákazníka.

6. Úhrada
6.1 Úhrada musí proběhnout do 30 dnů od data vydání faktury. Rozhodující je datum připsání částky.
6.2 Jsme oprávněni požadovat ode dne splatnosti úrok z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu za rok, bez ohledu na možnost uplatnění nároku na náhradu vyšší, skutečně vzniklé škody.
6.3 Zadržování plateb nebo odečítání protinároků zákazníkem je přípustné pouze v případě, že jsou tyto protinároky nezpochybnitelné nebo právoplatné.
6.4 Všechny naše pohledávky jsou v případě zpoždění platby, procesu směny nebo zastavení plateb na straně zákazníka splatné okamžitě, nezávisle na době platnosti případně došlých a připsaných směnek. Ve všech uvedených případech jsme také oprávněni realizovat zbývající dodávky pouze oproti platbě předem nebo peněžité záruce. Není-li platba předem nebo peněžitá záruka poskytnuta během dvou týdnů, můžeme odstoupit od smlouvy bez stanovení nové lhůty. Další nároky zůstávají nedotčeny.

7. Vyhrazení vlastnického práva
7.1 Veškeré dodané zboží zůstává v našem vlastnictví (zboží s výhradním vlastnictvím) až do vyrovnání veškerých pohledávek, bez ohledu na právní důvod, vyplývajících z právního vztahu, od něhož se dodávka odvíjí.
7.2 V případě zpracování, spojení nebo smíchání zboží s výhradním vlastnictvím s jiným zbožím zákazníka nám náleží spoluvlastnictví nového předmětu ve výši, která odpovídá poměru účetní hodnoty zboží s výhradním vlastnictvím vůči hodnotě ostatního použitého zboží. Jestliže zpracováním, spojením nebo smícháním naše vlastnické právo zanikne, přenese zákazník již nyní jemu náležející vlastnická práva na nový předmět nebo věc v rozsahu hodnoty zboží s výhradním vlastnictvím a bezplatně je pro nás uschová. Tímto způsobem vzniklá spoluvlastnická práva odpovídají zboží s výhradním vlastnictvím ve smyslu bodu 7.1.
7.3 Zákazník je oprávněn zboží s výhradním vlastnictvím dále zpracovávat, spojovat s jinými zařízeními, směšovat nebo dále prodávat pouze v rámci řádné obchodní činnosti a pokud není v prodlení úhrady. Jakékoliv jiné disponování se zbožím s výhradním vlastnictvím je nepřípustné. Zabavení nebo jakékoliv jiné zásahy týkající se zboží s výhradním vlastnictvím nám musí být neodkladně nahlášeno. Všechny náklady na intervenci hradí zákazník, pokud není možné je vymáhat od třetí osoby. Jestliže zákazník poskytne svému odběrateli odklad při splácení, musí si vůči němu vyhradit vlastnictví zboží s výhradním vlastnictvím za stejných podmínek, za jakých jsme si vůči němu své vlastnictví při dodání zboží s výhradním vlastnictvím vyhradili my. Jinak není zákazník oprávněn zboží dále prodávat.
7.4 Pohledávky zákazníka z dalšího prodeje zboží s výhradním vlastnictvím jsou nám postoupeny již tímto krokem. Slouží k zajištění ve stejném rozsahu jako zboží s výhradním vlastnictvím. Zákazník je oprávněn a zplnomocněn k dalšímu prodeji pouze v případě, že jemu příslušející pohledávky přejdou na nás.
7.5 Je-li zboží s výhradním vlastnictvím prodáno zákazníkem společně s jiným zbožím, nedodaným námi, za celkovou cenu, dochází k postoupení pohledávek z prodeje ve výši účetní hodnoty našeho prodaného zboží s výhradním vlastnictvím.
7.6 Je-li postoupená pohledávka začleněna do otevřeného účtu, postupuje nám zákazník již tímto krokem odpovídající část salda, včetně konečného zůstatku z kontokorentu, ve výši dle pohledávky.
7.7 Zákazník je až do našeho odvolání oprávněn k inkasování nám postoupených pohledávek. K odvolání jsme oprávněni, jestliže zákazník řádně neplní své platební povinnosti, vyplývající z obchodního vztahu. Jsou-li splněny předpoklady pro uplatnění práva na odvolání, musí nám zákazník na naši výzvu neodkladně oznámit postoupené pohledávky a příslušné dlužníky, poskytnout všechny údaje potřebné k inkasování pohledávek, vydat nám příslušné podklady a oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky. Také my sami jsme oprávněni oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky.
7.8 Jestliže hodnota nám poskytnutých záruk překročí zajištěné pohledávky celkově o více než padesát (50) procent, jsme povinni na žádost zákazníka uvolnit záruky dle našeho výběru až do této výše.
7.9 Pokud uplatníme výhradu vlastnického práva, jedná se o odstoupení od smlouvy pouze v případě, že to oznámíme výslovně a písemně. Právo zákazníka vlastnit zboží s výhradním vlastnictvím zaniká, jestliže neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

8. Softwarová licence
8.1 Veškeré programy zůstávají v našem vlastnictví. Programy, dokumentace a pozdější dodatky nesmějí být bez našeho předchozího písemného souhlasu poskytovány třetím osobám a nesmějí být – s výhradou záložní kopie vytvořené pro vlastní účely – kopírovány ani jinak rozmnožovány.
8.2 Na programy a k nim příslušející dokumentaci a pozdější dodatky se vztahuje nevýhradní a nepřenosné uživatelské právo k internímu provozu zboží, k němuž byly programy dodány. K programům a dokumentaci, které byly zhotoveny na zakázku kupujícího a byly dodány námi, je kupujícímu poskytnut požadovaný počet samostatných licencí pro koncové zákazníky v rozsahu nevýhradního a nepřenosného uživatelského práva.
8.3 Zdrojové kódy nejsou zpravidla poskytovány, jejich poskytnutí vyžaduje zvláštní písemné ujednání.

9. Záruka
9.1 Reklamované zboží nám musí být zasláno v originálním nebo adekvátním obalu k přezkoušení. V případě oprávněné reklamace v záruční době odstraníme nedostatky cestou náhradního plnění dle našeho rozhodnutí buď opravou, nebo dodáním bezvadného zboží; náklady spojené s náhradním plněním hradíme.
9.2 Jsme oprávněni za dodržení zákonných ustanovení náhradní plnění odmítnout. Náhradní plnění lze odmítnout, pokud nám zákazník zaslal reklamované zboží, aniž bychom ho k tomu vyzvali.
9.3 Zákazník může podle zákonných předpisů požadovat odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny, ovšem nejdříve po neúspěšném uplynutí dvou zákazníkem stanovených přiměřených lhůt pro náhradní plnění, ledaže by bylo stanovení lhůty pro náhradní plnění dle zákonných ustanovení nezbytné. V případě odstoupení ručí zákazník v případě úmyslného jednání a jakékoliv nedbalosti za zhoršení kvality, zničení a nemožnost používání.
9.4 V případě úmyslného zamlčení závady nebo v případě převzetí záruky vlastností ve smyslu § 444 BGB (prohlášení prodejce, že předmět koupě má v okamžiku přechodu rizik určitou vlastnost a že prodejce přebírá záruku za veškeré důsledky, pokud tato vlastnost chybí, ať už z jakékoliv příčiny), se práva zákazníků řídí výhradně zákonnými ustanoveními.
9.5 Pro jakékoliv nároky na náhradu škody nebo výdajů ze strany zákazníka platí ustanovení v bodu 10.
9.6 Veškeré informace o našich produktech, zejména obrázky, nákresy, údaje o hmotnosti, rozměrech a výkonu, uvedené v našich nabídkách a tiskovinách, musí být považovány za orientační, průměrné hodnoty. Nepředstavují záruku určitých vlastností, nýbrž popis nebo označení zboží.
9.7 Pokud v potvrzení zakázky nejsou výslovně vyhrazeny meze pro odchylky, jsou v každém případě přípustné odchylky běžné v daném odvětví.
9.8 Záruka na nedostatky dodaného zboží, jejichž příčinou je běžné opotřebení, je vyloučena. V případě zboží, které bylo zákazníkovi prodáno jako zboží nižší kvality nebo jako použité zboží, nepřísluší kupujícímu žádné nároky, pokud jde o jakékoliv nedostatky. Nároky na náhradu škody a výdajů jsou tímto nedotčeny.
9.9 V případě nerespektování našich provozních návodů a návodů k údržbě, provádění změn na dodávkách nebo službách, výměny dílů nebo použití spotřebních materiálů, které neodpovídají specifikacím výrobce, zaniká jakákoliv záruka, ledaže by zákazník doložil, že výše uvedené nemá na závadu vliv.
9.10 Je-li zákazník podnikatel, je povinen reklamovat závadu písemně nebo faxem.
9.11 Promlčecí lhůta na nároky z vad činí 12 měsíců. To neplatí pro nároky na náhradu škody a výdajů a také pro nároky z vad v případě úmyslného zamlčení závady.

10. Rozsah odpovědnosti za škodu
10.1 V případě porušení povinnosti, chybné dodávky nebo nedovoleného jednání ručíme za náhradu škody a výdajů – s výhradou dalších smluvních nebo zákonných podmínek ručení – pouze v případě úmyslného jednání, hrubé nedbalosti a také méně závažného porušení některé ze základních smluvních povinností (smluvní povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy nebo jejíž splnění vůbec umožňuje řádné provádění smlouvy a v jejíž dodržení smí zákazník věřit). Nicméně je naše ručení v případě méně závažného porušení některé ze základních smluvních povinností omezeno na škodu, jakou bylo možné při uzavírání smlouvy rozumně předpokládat.
10.2 Za škody z prodlení ručíme v případě méně závažné nedbalosti pouze do výše 2 % z námi sjednané kupní ceny.
10.3 Body 10.1 a 10.2, obsahující vyloučení odpovědnosti a omezení ručení, neplatí v případě převzetí záruky vlastností ve smyslu § 444 BGB (viz bod 9.4), v případě úmyslného zamlčení závady, v případě usmrcení, poranění nebo poškození zdraví a také v případě nuceného ručení podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku.
10.4 Veškeré nároky na náhradu škody, uplatňované vůči nám, bez ohledu na právní důvod, jsou promlčeny nejpozději jeden rok od dodání zboží zákazníkovi, v případě zavinění od okamžiku, kdy vešlo ve známost, nebo v případě neznalosti nárok odůvodňujících okolností a osoby povinného k náhradě. Ustanovení tohoto odstavce neplatí v případě ručení za úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost a v případech uvedených v bodu 10.3.
10.5 Je-li zákazník zprostředkovatelem pro jemu dodané zboží a koncový odběratel je spotřebitelem, platí pro promlčení případného postihového nároku zákazníka vůči nám zákonná ustanovení.
10.6 V případě dodání softwaru ručíme za ztrátu nebo změnu dat, vyvolanou programem, pouze v rozsahu, který by byl nevyhnutelný také v případě, že by zákazník plnil svou povinnost zálohovat data v adekvátních intervalech, nicméně nejméně jednou za den.

11. Komerční práva, autorská práva
11.1 Pokud jsou proti zákazníkovi vzneseny nároky z důvodu porušení komerčního nebo autorského práva, protože naše dodávky/služby používal smluvně stanoveným způsobem, zavazujeme se, že zákazníkovi poskytneme právo na jejich další používání. Předpokladem je, aby nás zákazník neodkladně písemně informoval o nárocích třetích osob a aby nám zůstala vyhrazena všechna opatření k odvrácení a pro mimosoudní opatření. Pokud za těchto předpokladů není další používání naší dodávky/služby za ekonomicky přijatelných podmínek možné, platí, co bylo ujednáno, tedy že podle našeho posouzení buď dodávku/službu pozměníme tak, aby došlo k odstranění právního nedostatku, nebo ji vyměníme, nebo dodávku/službu stáhneme a zákazníkovi nahradíme kupní cenu, sníženou o částku zohledňující stáří dodávky/služby.
11.2 Další nároky týkající se komerčního nebo autorského práva zákazníkovi nepříslušejí, pokud nejsou porušeny žádné ze základních smluvních povinností a pokud k porušení ostatních smluvních povinností nedošlo ani úmyslně, ani z důvodu hrubé nedbalosti. Nevztahují se na nás žádné závazky podle bodu 11.1, pokud bylo porušení práva způsobeno tím, že byla naše dodávka/služba použita v rozporu se smluvně určeným druhem a způsobem používání nebo byla použita společně s jinými než našimi dodávkami/službami.

12. Likvidace
12.1 Zákazník je povinen při likvidaci zboží dodržovat naše doprovodné informace ke zboží a zajistit, aby bylo zboží zlikvidováno řádně a v souladu se zákonnými předpisy.
12.2 Je-li zákazník podnikatelem, je povinen provést likvidaci na vlastní náklady. V případě prodeje zboží nebo jeho součástí musí zákazník tuto povinnost přenést na dalšího kupujícího.

13. Diskrétnost
Není-li výslovně a písemně ujednáno jinak, nejsou informace, poskytnuté naší firmě v souvislosti s objednávkami, považovány za diskrétní, ledaže by jejich diskrétnost byla zjevná.

14. Ostatní
14.1 Jste-li podnikatel-obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo veřejnoprávní osoba ve zvláštním režimu, je pro vás příslušným soudem soud v Mnichově. Jsme ovšem oprávněni vznášet vůči vám nároky i v místě vašeho sídla.
14.2 Platné je německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odkazujících předpisů německého mezinárodního občanského práva.
14.3 Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek zcela nebo zčásti neúčinnými, neznamená to ztrátu účinnosti ostatních ustanovení, resp. zbývajících částí takových ustanovení.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení