Accretech (Europe) GmbH Genel Ticari Koşulları

1. Genel Hususlar
1.1 Teslimatlarımız ve sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak, açıkça mutabakata varılan başka anlaşmalar yoksa işbu Genel Ticari Koşullar geçerlidir. Bir müşterinin bizim satış koşullarımızla uyuşmayan genel ticari koşulları, yalnızca açıkça yazılı onay vermemiz koşuluyla geçerlidir.
1.2 Bize karşı olan alacakların üçüncü taraflara devri söz konusu olamaz. Madde 354 a HGB bundan etkilenmez.
1.3 1.3 Teslimatların ve hizmetlerin, ayrıca ilgili her türlü teknoloji veya dokümantasyonun satışı, alınıp satılması ve düzenlenmesi Almanya, AB, ABD ihracat kontrol yasalarına ve diğer devletlerin ihracat kontrol yasalarına tabidir. Ambargo koyulan ülkelere veya bloke edilmiş kişilere ya da teslimatları ve hizmetleri askeri amaçlı olarak ABC silahları veya nükleer teknoloji için kullanan veya kullanabilecek olan kişilere satış yapılması izne tabidir. Müşteri, siparişiyle bu tür kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu beyan eder ve teslimatların ve hizmetlerin doğrudan veya dolaylı olarak bu malların ithalatını yasaklayan veya kısıtlayan ülkelere teslim edilmeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, ihracat veya ithalat için gerekli tüm izinlere sahip olduğunu beyan eder.

2. Bilgilendirmeler, öneriler
Ürün tedariki ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmeler ve öneriler bugüne kadar elde etmiş olduğumuz deneyimlere dayanmaktadır. Burada beyan edilen değerler, özellikle de performans verileri, laboratuvar koşullarındaki testlerde belirlenen ortalama değerlerdir. Değerlerin ve uygulama olanaklarının kesin olarak yerine getirilmesi konusunda bir taahhütte bulunamayız. Olası bir sorumluluk durumunda burada yer alan koşulların 10. bendi geçerlidir.

3. Fiyatlar
3.1 Fiyat konusunda yalnızca sipariş onayımızda belirtilen fiyatlar esas alınır. İlave hizmetler ayrı hesaplanır.
3.2 Tüm fiyatlar müşteri tarafından ilgili yasal oran doğrultusunda ödenecek olan KDV’den arındırılmış net fiyatlardır.
3.3 Açıkça farklı bir mutabakat sağlanmamışsa fiyatlarımız Münih’teki şubemizden çıkışlı olarak geçerlidir. Müşteri ayrıca nakliye bedelini, normal paketlemeyi aşan nitelikteki özel ambalaj maliyetlerini, kamu ödemelerini (stopaj dahil) ve gümrük bedellerini üstlenmek zorundadır.

4. Teslimat
4.1. Açıkça başka bir mutabakat yoksa sevkiyatlarımız Münih şubesi çıkışlı olarak yapılır.
4.2. Teslimat mühletleri üzerinde ancak yazılı onayın ardından anlaşma sağlanmış olur. Teslimat mühletleri, sipariş onayımızın tarihi ile başlar, ancak öncesinde örneğin gerekli evrakların temin edilmesi gibi siparişle ilgili tüm hususların yerine getirilmesi şarttır. Teslimat mühletleri, malların bizim hatamız olmadan zamanında gönderilememesi halinde, sevkiyata hazır olduklarının zamanında bildirilmiş olması koşuluyla yerine getirilmiş sayılır.
4.3 Sipariş onayında açıkça sabit olarak belirtilmeyen mühletler ve tarihler söz konusu olduğunda müşteri, bu sürelerin bitiminden iki hafta sonra teslimat / hizmet için makul bir mühlet koyabilir. Gecikme, ancak sonradan konulan bu sürenin sona ermesinden sonra geçerli olur.
4.4 Teslimat mühletleri ve tarihleri, müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğan haklarımıza halel getirmeksizin yükümlülüklerin gecikme süresi oranında uzatılmış olur. Tarafımızdan kaynaklı bir yükümlülük ihlali durumunda, yalnızca bu koşulların 10. Maddesince öngörülen çerçevede zararlardan sorumlu oluruz.
4.5 Sevkiyatın kendi nakliye organizasyonumuz tarafından yapılması hakkını saklı tutarız.
4.6 Müşteri açısından uygun olması durumunda kısmi teslimat ve hizmet uygulama hakkımız bulunmaktadır.
4.7 Karşılaşılan engelin geçici bir özellikte olması ve hizmetin teslim tarihinin ertelenmesinin müşteri açısından kabul edilebilir olması hariç, iki kez ek mühlet belirlendikten sonra başarı sağlanamamışsa müşterinin sözleşmeyi fesih etme hakkı vardır.
4.8 Müşteri, sözleşmeden ya da yasadan doğan bir iptal hakkına sahipse ve müşteriye bunun için makul bir süre belirlersek, sözleşmeyi iptal etme hakkı, iptal eğer bu süre sona ermeden önce açıklanmazsa ortadan kalkar.  

5. Nakliye, risk devri
5.1 Açıkça beyan edilen farklı bir mutabakat yoksa sevkiyat ve nakliyenin riskini müşteri üstlenir. Mal nakliyeciye teslim edildiği andan itibaren risk müşteriye geçer.
5.2 Sevkiyatın müşteriye ait nedenlerle ertelenmesi halinde, tesadüfi kayıp ve kazayla oluşan kayıp riski, sevkiyata hazır olma göstergesi ile müşteriye geçecektir. Risk devri sonrasında depolama masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bunun dışındaki talepler bundan etkilenmez.
5.3 Müşteri malı kabul etmede gecikirse, tarafımızdan yapılan masraflar için tazminat talep etme hakkına sahibiz; Malı kabul gecikmesinin oluşmasıyla, kazara bozulma ve kazara kaybetme riski müşteriye geçecektir.

6. Ödeme
6.1 Ödemeler fatura tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde gerçekleşmelidir. Ödemenin zamanında gerçekleşmesi paranın alınmasına bağlıdır.
6.2 Vade tarihinden itibaren, yıllık baz faiz oranının yüzde 9’u kadar üzerinde bir oranda gecikme faizi tahsil etme hakkına sahibiz, daha yüksek, gerçek bir kayıp iddia etme ihtimaline halel getirmeksizin.
6.3 Müşterinin ödeme ya da takas konusunda çekince göstermesi ya da bunu karşı taleplere dayandırması bu karşı taleplerin ancak tartışmasız ve hukuki olduklarının tespitiyle geçerlidir.
6.4 Tüm alacaklarımız, alınan ve alacak kaydedilen senetlerin süresine bakılmaksızın, müşterinin ödemelerini geciktirmesi, senet protestosu veya ödemelerini durdurması gibi durumlarda derhal muaccel olur. Tüm bu durumlarda ayrıca, yalnızca ön ödeme veya teminat karşılığında teslimatlar yapma ve ön ödeme veya teminat iki hafta içinde ödenmezse, sözleşmeyi yeni bir mühlet belirlemeksizin iptal etme hakkına sahibiz. Bunun dışındaki talepler bundan etkilenmez.

7. Mülkiyetin muhafazası
7.1 Sevkiyatın esas alındığı yasal temeldeki yasal ilişkiler ne olursa olsun, teslimatı yapılan tüm mallar tüm alacaklar karşılanana kadar bizim mülkümüz (rezerve mal) olarak kalır.
7.2 Müşterinin rezerve malları diğer mallara işlemesi, birleştirmesi ve karıştırması durumunda, yeni oluşan mal üzerinde, rezerve edilen malın fatura değerinin diğer kullanılmış olan malların değerine oranında ortak mülkiyet hakkımız oluşur. İşleme, birleştirme veya karıştırma nedeniyle mülkiyet hakkımız ortadan kalkarsa, müşteri yeni oluşan mal veya eşyadaki kendisine düşen mülkiyet haklarını daha şimdiden rezerve malı değeri oranında aktarır ve onları bizim için ücretsiz olarak muhafaza eder. Bu doğrultuda oluşan mülkiyet hakları 7.1 bendindeki hususlar uyarınca rezerve mal olarak kabul edilir.
7.3 Müşteri ancak yönergelere uygun bir ticari işletme yapısı içindeyse ve ancak ödeme güçlüğü içinde değilse rezerve malları daha ileri bir işleme tabi tutma, onları diğer mallarla birleştirme ve temlik etmek hakkına sahiptir. Rezerve mallarla ilgili olarak bunların dışında farklı bir muameleye izin verilmez. Rezerve mallara yönelik üçüncü taraflarca uygulanan hacizler ve diğer müdahaleler bize derhal bildirilmelidir. Tüm müdahale masrafları üçüncü şahıslar tarafından tahsil edilemediği sürece müşteri tarafından karşılanır. Müşteri, alıcısına satış bedelini ertelerse, ona karşı rezerve mallardaki mülkiyetini bizim, rezerve malların sevkiyatında mülkiyetini saklı tuttuğumuzla aynı şartlarda saklı tutmalıdır. Aksi takdirde müşteri temlik yetkisine sahip değildir.
7.4 Müşterinin, rezerve malların temlik edilmesiyle oluşan alacakları bize devredilir. Bunlar rezerve mallar gibi aynı ölçüde teminat olarak işlev görür. Müşterinin malları temlik etmeye hakkı ve yetkisi ancak bu doğrultuda hak ettiği alacakların bize devredileceği teminat altına alındığı takdirde söz konusu olur.
7.5 Rezerve mallar müşteri tarafından sevkiyatı bizim tarafından yapılmamış diğer ürünlerle toplam bir fiyata temlik edilirse, buradaki alacağın devri temlik edilen rezerve mallarımızın fatura değeri üzerinden gerçekleşir.
7.6 Devredilen alacak mevcut bir faturaya dahil ediliyorsa, müşteri, cari hesaptaki nihai bakiye dahil olmak üzere, bu talebe karşılık gelen bakiyenin bir bölümünü bize devreder.
7.7 Müşteri bizim iptalimize kadar bize devredilen alacakları tahsil etmeye yetkilidir. Müşteri, bizimle olan ticari ilişkisinden doğan ödeme yükümlülüklerini düzgün bir şekilde yerine getirmezse, anlaşmayı iptal etme hakkımız vardır. İptal etme hakkının yerine getirilmesine yönelik ön koşullar mevcutsa müşteri, bizim talebimiz doğrultusunda, devredilen alacakları ve borçlularını gecikmeksizin bize bildirmek, alacakları toplamak için gerekli tüm bilgileri beyan etmek, bize ilgili belgeleri vermek ve borçluya devri bildirmek zorundadır. Biz de borçluya devri bildirme hakkına sahibiz.
7.8 Bizim için oluşan teminatın değeri, teminat altına alınan talepleri toplamda yüzde elli (50) oranında aşarsa, müşteri talep ettiği takdirde, seçeceğimiz teminatları serbest bırakmakla yükümlü oluruz.
7.9 Mülkiyeti muhafaza mukavelesini geçerli kıldığımız takdirde, bu ancak tarafımızca açıkça yazılı olarak beyan edildiği takdirde sözleşme iptali olarak geçerlilik kazanır. Müşterinin bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, rezerve mallara sahip olma hakkı sona erer.

8. Yazılım hakları
8.1 Tüm yazılım programları mülkümüzde kalır. Programlar, dokümantasyonlar ve sonradan yapılmış takviyeler, önceden yazılı iznimiz olmaksızın üçüncü taraflar tarafından erişilebilir kılınamaz – kişisel kullanım için yedek kopyası almak koşuluyla da – kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.
8.2 Malın kullanımına yönelik programlar, dokümantasyonlar ve sonradan yapılmış takviyeler için malın dahili kullanımına yönelik olarak istisnasız olmayan ve devredilemeyen bir kullanım hakkı tanınır. Alıcının siparişi üzerine hazırlanan ve bizim teslimatımızdan oluşan programlar ve dokümanlar için müşteriye mülkiyeti münhasır olmayan ve devredilemez kullanım hakkı kapsamında son müşteri için arzulanan sayıda tekli lisans verilir.
8.3 Kural olarak, kaynak programlar müşteriye sunulmaz, bunların aktarımları yalnızca ayrı yazılı bir anlaşmaya dayanarak yapılır.

9. Garanti
9.1 Şikayet konusu ürün, kontrol etmemiz için orijinal veya eşdeğer ambalajında bize iade edilmelidir. Kusurların doğru ve zamanında bildirilmesi halinde, kendi takdirimize bağlı olarak kusurları ortadan kaldırarak veya müşteriye kusursuz bir ürün tedarik ederek kusurları telafi ederiz; bu aşamada yalnızca kusurların telafisi için gerekli masrafları üstleniriz.
9.2 Kusurları telafi etme işlemini yasal düzenlemelere göre reddetme hakkına sahibiz. Telafi işlemi müşterinin şikayet konusu malları talebimiz üzerine bize göndermemesi halinde de reddedilebilir.
9.3 Müşteri, yasal düzenlemeler çerçevesinde sözleşmeden çekilmeyi veya ücretin düşürülmesini talep edebilir; bu, telafi için belirlenen süre yasal hükümler bakımından zorunlu olmadığı durumlarda, müşteri tarafından telafi için belirlenen süre sonunda iki kez başarı sağlanamamasının ardından söz konusu olabilir. Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda müşteri kasıt ve ihmali durumunda, bozulmadan, ürünün imha edilmesinden ve ürünün avantajlarından yararlanamamaktan sorumludur.
9.4 Bir kusurun art niyetli gizlenmesi veya BGB Madde 444 uyarınca bir kalite garantisinin devralındığı durumlarda (satıcının malın risk transferinde belirli bir özelliğe sahip olduğunu ve satıcının bu doğrultudaki eksikliğin tüm sonuçlarına yönelik mesul olmak istediğinin beyanı) müşterinin hakları münhasıran yasal hükümlerle yönetilecektir.
9.5 Müşteri tarafından hasar hakkı ve tazminat talepleri için 10. bent içindeki hükümler geçerlidir.
9.6 Ürünlerimiz hakkındaki tüm bilgiler, özellikle tekliflerimizdeki ve basılı kopyalarımızda bulunan çizimler, ağırlık, ölçüm ve performans verileri yaklaşık ortalama değerler olarak kabul edilmelidir. Bu değerler bir kalite garantisi değil, mallarla ilgili tasvirler ve adlandırmalardır.
9.7 Sapma sınırlarıyla ilgili olarak sipariş onayında açıkça bir mutabakat mevcut değilse, sanayide alışılagelmiş sapmalara her durumda izin verilir.
9.8 Teslim edilen mallardaki normal yıpranmadan kaynaklanan kusurlar garanti kapsamı dışındadır. Eski model veya kullanılmış malzeme olarak satılan mallar söz konusu olduğunda, alıcı muhtemel kusurlar için herhangi bir hak talebinde bulunma hakkına sahip değildir. Bu, hasar veya tazminat haklarını etkilemez.
9.9 Çalıştırma veya bakımla ilgili yönergelerimize uyulmazsa, teslimatlar veya makine performansı üzerinde değişiklikler yapılır, parçalar değiştirilir veya orijinal spesifikasyonlara uymayan sarf malzemeler kullanılırsa, müşteri ortaya çıkan kusurun bunlara dayanmadığını ispat edemediği sürece, garanti hakkı ortadan kalkar.
9.10 Ticari müşteriler şikayetlerini yazılı veya faks yoluyla yapmak zorundadır.
9.11 Ürünle ilgili kusurlardan doğan haklar için azami süre 12 aydır. Bu mühlet, hasar ve tazminat talepleri ve bir kusurun kötü niyetli bir şekilde gizlenmesi durumunda kusurlara ilişkin talepler için geçerli değildir.

10. Sorumluluğun sınırlandırılması
10.1 Yükümlülük ihlali durumunda, teslimat kusurları veya haksız eylem durumunda, zararların ve masrafların iadesi için sorumluluk üstleniyoruz – sözleşmeye dayalı diğer ve kanuni sorumluluk çerçevesindeki şartlara bağlı kalmak koşuluyla – yalnızca sözleşmedeki belirgin bir yükümlülüğünün (ihlali durumunda sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye sokan veya sözleşmenin işlevini yerine getirmesi için zorunlu olan ve müşterinin güvenebileceği nitelikteki yükümlülükler) kasıtlı ihlalinde, ağır ihmalde ve hafif ihmalde. Bununla birlikte, önemli bir sözleşme yükümlülüğünden doğan yükümlülüğün hafif ihmalkar bir şekilde ihlal edilmesi durumunda sorumluluğumuz, sözleşme sona erdiğinde sözleşmeye özgü öngörülebilir bir hasarla sınırlıdır.
10.2 Gecikmeye dayalı zararlarda, hafif ihmal söz konusu olduğunda, üzerinde anlaştığımız satış bedelinin %2’sine kadar bir oranda sorumluluk üstleniyoruz.
10.3 Burada 10.1 – 10.2 bentlerinde yer alan sorumluluğun dışlanması ve sorumluluk sınırlamalarıyla ilgili hususlar BGB 444. Maddesindeki şekliyle (bkz. 9.4 bendi), bir şeyin kalite özelliğiyle devralınması anlamında, bir kusurun art niyetle gizlenmesi, yaşamın, vücudun veya sağlığın zarar görmesinden kaynaklı Ürün Yükümlülüğü Yasası uyarınca zorunlu sorumluluk durumundaki zararlar, değildir.
10.4 Bize karşı yöneltilen tüm hasar tazminatı talepleri, yasal dayanağa bakılmaksızın, malın müşteriye tesliminden itibaren en geç bir yıl içerisinde geçerliliğini kaybeder, resmi yükümlülük durumunda talebin ortaya çıkmasına neden olan koşulların öğrenilmesinden veya talepte bulunulan koşulları oluşturan ihmal niteliğindeki bilgi eksikliğinde itibaren ve yedek yükümlü kişiye bağlı olarak. Bu fıkradaki düzenlemeler, kasıt veya ağır ihmale dayalı sorumluluk durumunda ve 10.3 bendindeki durumlarda geçerli değildir.
10.5 Müşteri kendisine gönderilen malların bir aracısı ise ve malların son kullanıcısı bir tüketici ise, müşterinin bize karşı olan muhtemel bir rücu hakkının geçerliliğinin sona ermesinde yasal hükümler geçerlidir.
10.6 Yazılım tesliminde, programın neden olduğu veri kaybı ve değişikliğine dayalı oluşan kayıp konusunda sorumluluk üstleniyoruz, ancak bu sorumluluk, müşterinin veri güvenliği yükümlülüğünü yeterli aralıklarla, en azından her gün yerine getirmiş olması gereğinden hareketle yine de önlenememiş olan bir kayıp özelliğindeyse geçerlidir.

11. Sınai mülkiyet hakları, telif hakları
11.1 Müşteriye yönelik, malımızı / hizmetimizi sözleşmede belirlenen şekilde kullanması dolayısıyla, sınai mülkiyet hakkının veya telif hakkının ihlali yönünde talepler oluşursa, müşteriye ürünü kullanmaya devam etmesi hakkının verilmesini taahhüt ederiz. Bunun ön şartı, müşterinin üçüncü tarafların kendisine yönelttiği bu gibi talepleri derhal bize bildirmesi ve tüm savunma önlemleri ile mahkeme dışı tedbirlerin bizim için mahfuz olmasıdır. Bu koşullar altında, teslimatımızın / hizmetimizin ekonomik bakımdan haklı koşullarda daha fazla kullanılmasının mümkün olmaması durumunda, hukuki sorunun ortadan kalkması amacıyla ya teslimatı / hizmeti dönüştürmemiz ya da yerine yenisini koymamız ya da teslimatı / hizmeti geri almamız ve bize ödenen satış bedeli üzerinden teslimatın / hizmetin yaşını dikkate alan bir rakamı düşmek suretiyle iade etmemiz konusunda mutabık kalınmıştır.
11.2 Müşterinin, temel sözleşme yükümlülükleri ihlal edilmediği ve diğer sözleşmeden doğan yükümlülükleri kasıtlı olarak veya ihmalkarlık sonucu ihlal edilmediyse, koruma veya telif hakkı ihlaline dayalı başka herhangi bir talep hakkı yoktur. Teslimatımızın / hizmetimizin sözleşmede belirtilen şekilde kullanılmaması nedeniyle ya da bizim teslimatımızın / hizmetlerimizin başka teslimat ve hizmetlerle birlikte kullanılmasından dolayı oluşan hukuki ihlallerle ilgili olarak 11.1 bendi uyarınca herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

12. Ürünlerin bertaraf edilmesi
12.1 Müşteri, malın bertaraf edilmesi sırasında ürüne ilişkin sunduğumuz bilgileri dikkate almalı ve malların yasal gerekliliklere uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamalıdır.
12.2 Müşteri girişimci ise, malların bertarafını kendisi karşılayarak gerçekleştirmek yükümlülüğündedir. Malların veya bileşenlerinin bir başka müşteriye satışında, müşteri bu yükümlülüğü bir sonraki alıcıya devretmek zorundadır.

13. Gizlilik
Aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, gizliliğin aşikar olduğu durumlar dışında, sipariş emirleriyle ilgili olarak bize verilen bilgiler gizli sayılmaz.

14. Diğer hususlar
14.1 Yetkili mahkeme eğer bir tüccar, kamu hukuku veya kamu özel fonu tüzel kişiliği iseniz, Münih’tir. Sizi makamınızda talep etme hakkına da sahibiz.
14.2 İşbu sözleşmede Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Alman Özel Uluslararası Hukuki Düzenlemeleri hariç olmak üzere Alman Yasaları geçerlidir.
14.3 Bu şartlara ilişkin hükümlerinin tek tek, tamamen ya da kısmen geçersiz olması durumunda, kalan maddeler veya bu maddelerin geri kalan bölümleri bundan etkilenmez.

Genel Ticari Şartlar

We are here for you

+49 (0)89 546788-0

Contact form

How can we best contact you?

Nous vous renseignerons volontiers

+33 (476) 04-4080

Formulaire de contact

Le moyen par lequel nous pouvons au mieux vous contacter?

Hizmetinizdeyiz

+49 (0)89 546788-0

İletişim formunun