Ogólne warunki handlowe firmy Accretech (Europe) GmbH

1. Informacje ogólne
1.1 Ogólne warunki handlowe obowiązują w stosunku do wszystkich naszych dostaw i usług, jeżeli nie podjęto wyraźnie innych uzgodnień. Ogólne warunki handlowe klienta, które pozostają w sprzeczności z naszymi warunkami sprzedaży, obowiązują tylko w przypadku, gdy wyraziliśmy na to zgodę w formie pisemnej.
1.2 Cedowanie roszczeń względem nas na strony trzecie jest wykluczone. § 354 a niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) pozostaje nienaruszony.
1.3 Sprzedaż i odsprzedaż dostaw i usług oraz wszelkich związanych z nimi technologii lub dokumentacji, a także dysponowanie nimi, może podlegać przepisom prawa kontroli eksportowej, obowiązującym w Niemczech, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych lub w innych państwach. Odsprzedaż w krajach objętych embargiem lub osobom objętym embargiem względnie osobom wykorzystującym lub mogącym wykorzystywać dostawy i usługi do celów militarnych bądź na potrzeby stosowania broni masowego rażenia lub technologii jądrowej wymaga uzyskania zezwolenia. Poprzez złożenie zamówienia klient deklaruje zgodność z odpowiednimi przepisami i rozporządzeniami, jak również, że dostawy i usługi nie będą dostarczane pośrednio lub bezpośrednio do krajów, które zabraniają lub ograniczają wwóz takich towarów. Klient deklaruje, że uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia na wywóz lub przywóz.

2. Informacje, porady
Informacje i porady dotyczące naszych dostaw i usług są udzielane na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń. Podane tutaj wartości, w szczególności parametry, są wartościami średnimi określonymi podczas prób w warunkach laboratoryjnych. Nie możemy zaręczyć, że wartości i możliwości zastosowań będą w rzeczywistości dokładnie odpowiadały podanym przez nas danym. W kwestiach związanych z ewentualną odpowiedzialnością obowiązuje punkt 10 niniejszych warunków.

3. Ceny
3.1 Obowiązują wyłącznie ceny podane w naszym potwierdzeniu zlecenia. Dodatkowe usługi są rozliczane oddzielnie.
3.2 Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT, który klient musi dodatkowo odprowadzić w ustawowej wysokości.
3.3 Jeżeli nie uzgodniono wyraźnie inaczej, obowiązują nasze ceny EXW zakładu w Monachium. Klient musi dodatkowo ponieść koszty transportu, koszty opakowania wykraczające poza standardowe, opłaty publiczne (wraz z podatkiem źródłowym) oraz opłaty celne.

4. Dostawa
4.1 Jeżeli nie uzgodniono wyraźnie inaczej, dostawa odbywa się na warunkach EXW zakładu w Monachium.
4.2 Terminy dostawy obowiązują jako uzgodnione tylko po wyraźnym potwierdzeniu w formie pisemnej. Terminy dostawy rozpoczynają swój bieg z datą naszego potwierdzenia zlecenia, jednakże nie przed jednoznacznym objaśnieniem wszystkich szczegółów zlecenia wraz z przedłożeniem niezbędnych zaświadczeń. Terminy dostawy uważa się za dotrzymane w momencie terminowego zgłoszenia gotowości do wysyłki, gdy towary nie mogą zostać terminowo wysłane nie z naszej winy.
4.3 W przypadku terminów i okresów, które nie zostały wyraźnie określone w potwierdzeniu zlecenia jako stałe, klient może dwa tygodnie po ich upływie określić odpowiedni termin dostawy/usługi. Dopiero po upływie tego dodatkowego terminu zaczyna się opóźnienie.
4.4 Terminy i okresy ulegają przedłużeniu bez naruszenia naszych praw w przypadku zwłoki klienta o okres, w jakim klient nie realizuje zobowiązań wobec nas. W razie naruszenia przez nas zobowiązań odpowiadamy za szkody tylko w zakresie określonym w punkcie 10 niniejszych warunków.
4.5 Zastrzegamy sobie prawo do wykonania dostawy poprzez naszą własną organizację dostaw.
4.6 Jesteśmy upoważnieni do realizacji dostaw częściowych i usług częściowych, jeżeli jest to dostosowane do możliwości klienta.
4.7 Klient jest upoważniony do odstąpienia od umowy po dwukrotnym bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu, chyba że przeszkoda ma jedynie charakter przejściowy, a przesunięcie terminu dostawy jest akceptowalne dla klienta.
4.8 Jeżeli klientowi przysługuje umowne lub ustawowe prawo do odstąpienia od umowy i wyznaczymy klientowi odpowiedni termin na jego wypełnienie, wówczas prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli odstąpienie nie zostanie zadeklarowane przed upływem tego terminu.

5. Wysyłka, przejście ryzyka
5.1 Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wysyłka i transport są realizowane na odpowiedzialność klienta. Ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania przesyłki osobie realizującej transport.
5.2 W przypadku gdy wysyłka dostawy opóźnia się z przyczyn leżących po stronie klienta, ryzyko związane z przypadkowym pogorszeniem się stanu i przypadkowym zniszczeniem przechodzi na klienta w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki. Koszty magazynowania po przejściu ryzyka ponosi klient. Możliwość dochodzenia dalszych roszczeń zostaje zachowana.
5.3 W przypadku gdy klient spóźnia się z odbiorem, jesteśmy upoważnieni do zażądania zwrotu poniesionych przez nas w związku z tym nakładów; w przypadku opóźnienia odbioru ryzyko związane z przypadkowym pogorszeniem się stanu i przypadkowym zniszczeniem przechodzi na klienta.

6. Płatność
6.1 Płatności muszą zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Płatność uznaje się za terminową, biorąc pod uwagę datę jej wpływu na konto.
6.2 Jesteśmy upoważnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej podstawowej rocznej stawki procentowej, nie naruszając przy tym możliwości dochodzenia wyższego odszkodowania za rzeczywiste szkody.
6.3 Klientowi przysługuje prawo do wstrzymania płatności lub potrącenia roszczeń wzajemnych tylko w przypadku, gdy te roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały stwierdzone prawomocnie.
6.4 Wszystkie nasze roszczenia są należne natychmiastowo, niezależnie od terminu obciążenia i uznania weksli, w przypadku spóźnionej płatności, protestu wekslowego lub zawieszenia płatności przez klienta. We wszystkich wymienionych przypadkach jesteśmy również upoważnieni do wykonania oczekujących jeszcze dostaw tylko po uiszczeniu zapłaty z góry lub po wniesieniu gwarancji, a jeżeli przedpłata lub gwarancja nie zostaną zrealizowane w ciągu dwóch tygodni – do odstąpienia od umowy bez określenia ponownego terminu. Możliwość dochodzenia dalszych roszczeń zostaje zachowana.

7. Zastrzeżenie prawa własności
7.1 Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością (towary zastrzeżone) do momentu realizacji wszelkich roszczeń – niezależnie od podstawy prawnej – wynikających ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę dostawy.
7.2 W przypadku przetworzenia, połączenia i zmieszania towaru zastrzeżonego z innymi towarami przez klienta zastrzegamy sobie prawo współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości faktury towaru zastrzeżonego do wartości innych stosowanych towarów. W przypadku wygaśnięcia naszej własności na skutek przetworzenia, połączenia lub zmieszania klient przeniesie przysługujące mu prawo własności do nowego stanu lub rzeczy w zakresie wartości towaru zastrzeżonego i przechowa go dla nas nieodpłatnie. Powstałe wówczas prawa współwłasności uznaje się za towar zastrzeżony w rozumieniu punktu 7.1.
7.3 Klient jest upoważniony do dalszego przetwarzania, łączenia z innymi rzeczami, mieszania oraz do dalszej odsprzedaży towaru zastrzeżonego wyłącznie w ramach prawidłowego prowadzenia działalności i pod warunkiem, że nie jest w stanie opóźnienia. W każdym innym przypadku dysponowanie towarem zastrzeżonym jest niedopuszczalne. Zajęcia przez strony trzecie lub inne ingerencje stron trzecich w towar zastrzeżony należy nam niezwłocznie zgłosić. Wszelkie koszty interwencji obciążają klienta, jeżeli nie mogą zostać ściągnięte ze strony trzeciej. Jeżeli klient odracza zapłatę ceny zakupu swojemu klientowi, musi zastrzec wobec niego własność towaru objętego zastrzeżeniem własności na tych samych warunkach, na podstawie których zastrzegliśmy własność przy dostawie towaru zastrzeżonego. W przeciwnym razie klient nie będzie upoważniony do odsprzedaży.
7.4 Roszczenia klienta z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego zostają niniejszym przekazane na nas. Służą one zabezpieczeniu w takim samym zakresie co towar zastrzeżony. Klient jest upoważniony i uprawniony do odsprzedaży tylko wówczas, gdy istnieje zapewnienie, że przysługujące mu z tego tytułu roszczenia zostaną przeniesione na nas.

7.5 Jeżeli towar zastrzeżony został sprzedany przez klienta razem z innymi, niedostarczonymi przez nas towarami za cenę całkowitą, wówczas cesja wierzytelności ze sprzedaży następuje w wysokości wartości faktury naszego sprzedanego towaru zastrzeżonego.
7.6 Jeżeli scedowana wierzytelność jest uwzględniana na rachunku bieżącym, wówczas klient odstępuje nam część salda odpowiadającą wysokości tego roszczenia, łącznie z saldem końcowym z rachunku bieżącego.
7.7 Klient jest upoważniony, do momentu naszego odwołania, do ściągnięcia odstąpionych nam roszczeń. Jesteśmy upoważnieni do odwołania, jeżeli klient nie wywiąże się właściwie ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z relacji biznesowych z nami. Jeżeli istnieją przesłanki do skorzystania z prawa do odwołania, klient na nasz wniosek niezwłocznie powiadomi nas o przekazanych roszczeniach i dłużnikach, przekaże wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia roszczeń, przekaże nam stosowne dokumenty i powiadomi dłużnika o cesji. Jesteśmy również uprawnieni do złożenia cesji na rzecz dłużnika.
7.8 Jeżeli wartość przysługujących nam zabezpieczeń przekracza zabezpieczone roszczenia o więcej niż pięćdziesiąt (50) procent, na żądanie klienta jesteśmy zobowiązani do zwolnienia wybranych przez nas zabezpieczeń.
7.9 Jeżeli skorzystamy z zastrzeżenia własności, będzie to uważane za odstąpienie od umowy tylko wówczas, gdy zadeklarujemy to wyraźnie w formie pisemnej. Prawo klienta do posiadania towaru zastrzeżonego wygasa, gdy nie spełni on zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

8. Prawa do oprogramowania
8.1 Wszystkie programy pozostają naszą własnością. Programy, dokumenty i późniejsze uzupełnienia nie mogą być udostępniane bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody stronom trzecim i nie mogą być – również do własnych celów z zastrzeżeniem kopii bezpieczeństwa – kopiowane ani duplikowane w inny sposób.
8.2 W odniesieniu do programów i należącej do nich dokumentacji oraz późniejszych uzupełnień udzielane jest niewyłączne i nieprzenoszalne prawo użytkowania na potrzeby wewnętrznej eksploatacji towarów, do których dostarczane są programy. W odniesieniu do programów i dokumentacji, które są wykonywane na zlecenie nabywcy i które stanowią naszą dostawę, klientowi zostaną udzielone pojedyncze licencje dla klienta końcowego w żądanej ilości i w zakresie niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa użytkowania.
8.3 Programy źródłowe nie są z reguły udostępniane, ich przekazanie odbywa się tylko na podstawie oddzielnych uzgodnień pisemnych.

9. Gwarancja
9.1 Reklamowany towar należy przesłać nam w oryginalnym lub równoważnym opakowaniu do kontroli. W przypadku uzasadnionej i terminowej reklamacji usuniemy usterki w drodze dodatkowej realizacji według naszego wyboru poprzez usunięcie usterki lub dostawę rzeczy wolnej od wad; ponosimy przy tym wyłącznie koszty wymagane do dodatkowej realizacji.
9.2 Jesteśmy upoważnieni do odmowy ponownej realizacji zgodnie z obowiązującym prawem. Ponownej realizacji można również odmówić w przypadku, gdy pomimo naszego wezwania klient nie przesłał nam reklamowanego towaru.
9.3 Klient może wymagać odstąpienia od umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z prawem, jednakże najwcześniej po niedotrzymaniu dwóch ustalonych przez klienta odpowiednich terminów ponownego wykonania, chyba że, zgodnie z obowiązującym prawem, określenie terminu nie jest konieczne. W przypadku odstąpienia klient – w razie celowego działania i zaniedbania – ponosi odpowiedzialność za pogorszenie stanu, zniszczenie i niewykorzystane zastosowania.
9.4 W przypadku celowego ukrycia wady lub w przypadku przejęcia gwarancji jakości w rozumieniu § 444 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) (oświadczenie sprzedawcy, że w momencie przeniesienia ryzyka przedmiot zakupu ma określoną właściwość oraz że sprzedawca chce bezwarunkowo odpowiadać za wszelkie konsekwencje jej braku) prawa klienta są określone wyłącznie postanowieniami prawnymi.
9.5 W odniesieniu do wszelkiego rodzaju roszczeń klienta w związku ze szkodami i zwrotem kosztów obowiązują postanowienia punktu 10.
9.6 Wszelkie informacje dotyczące naszych produktów, w szczególności zawarte w naszych ofertach i materiałach drukowanych ilustracje, rysunki, parametry określające masę i wymiary oraz parametry wydajności, należy traktować jako przybliżone wartości średnie. Nie stanowią one gwarancji właściwości, lecz opisy lub oznaczenia towarów.
9.7 Jeżeli nie określono wyraźnie granic dla odchyłek w potwierdzeniu zlecenia, w każdym przypadku dopuszczalne są odchyłki zwyczajowe dla branży.
9.8 Rękojmia za wady dostarczonego towaru, których przyczynę stanowi zwykłe zużycie, jest wykluczona. W przypadku towarów sprzedawanych jako materiały pozaklasowe lub używane nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu ewentualnych wad. Nie dotyczy to roszczeń w zakresie odszkodowania i zwrotu kosztów.
9.9 W przypadku nieprzestrzegania naszych instrukcji eksploatacji lub konserwacji, przeprowadzania zmian w dostawach lub usługach, wymiany części lub stosowania materiałów ulegających zużyciu, które nie odpowiadają oryginalnym specyfikacjom, następuje wygaśnięcie gwarancji, chyba że klient udowodni, że wada nie jest związana z powyższym.
9.10 Jeżeli klient jest handlowcem, jest on zobowiązany do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej lub faksem.
9.11 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy. Nie dotyczy to roszczeń w zakresie odszkodowania i zwrotu kosztów oraz roszczeń z tytułu wad, jeżeli wada została zatajona podstępnie.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
10.1 W przypadku niedopełnienia obowiązku, wadliwej dostawy lub niedozwolonego postępowania odpowiadamy za odszkodowanie i zwrot wydatków – z zastrzeżeniem dalszych umownych lub prawnych przesłanek odpowiedzialności – tylko w przypadku umyślnego, rażącego niedbalstwa lub nieznacznego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania umownego, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub którego wypełnienie umożliwia należyte wykonanie umowy i na którego wypełnienie klient może liczyć). W przypadku nieznacznego naruszenia istotnego zobowiązania umownego nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do szkód typowych dla umowy, przewidywalnych w czasie zawierania umowy.
10.2 W odniesieniu do szkód spowodowanych opóźnieniem odpowiadamy w przypadku niewielkiego zaniedbania tylko w wysokości do 2% uzgodnionej z nami ceny zakupu.
10.3 Zawarte w punktach 10.1–10.2 wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku przejęcia gwarancji za jakość rzeczy w rozumieniu § 444 BGB (patrz pkt 9.4), w przypadku podstępnego ukrycia wady, w przypadku szkód wynikających z poniesienia śmierci, obrażeń ciała lub naruszenia zdrowia oraz w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
10.4 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciwko nam, niezależnie od podstawy prawnej, ulegają przedawnieniu najpóźniej rok po dostarczeniu towaru do klienta, w przypadku odpowiedzialności deliktowej po stwierdzeniu lub niestwierdzeniu na skutek rażącego zaniedbania okoliczności uzasadniających roszczenie oraz osoby, której przypisuje się odpowiedzialność. Przepisy tego ustępu nie obowiązują w przypadku odpowiedzialności za celowe działanie lub rażące naruszenie oraz w przypadkach podanych w punkcie 10.3.
10.5 Jeżeli klient jest pośrednikiem w przypadku dostarczonej mu rzeczy, a odbiorcą końcowym towaru jest użytkownik, wówczas w odniesieniu do przedawnienia ewentualnego roszczenia regresowego klienta wobec nas mają zastosowanie przepisy prawne.
10.6 W przypadku dostawy oprogramowania za utratę lub zmianę danych spowodowane przez program odpowiadamy tylko w takim zakresie, w jakim byłoby to nieuniknione również wówczas, gdyby klient wypełniał swój obowiązek zabezpieczenia danych w odpowiednich odstępach czasu, jednak co najmniej raz dziennie.

11. Prawa własności przemysłowej, prawa autorskie
11.1 W przypadku roszczeń wobec klienta z tytułu naruszenia znaku handlowego lub praw autorskich, ponieważ korzysta on z naszej dostawy/usługi w sposób uzgodniony umownie, zobowiązujemy się do udzielenia klientowi prawa do dalszego użytkowania. Warunkiem jest, aby klient poinformował nas niezwłocznie w formie pisemnej o tego rodzaju roszczeniach stron trzecich i aby wszystkie środki obronne i środki pozasądowe pozostały dla nas zastrzeżone. Jeżeli w tych warunkach dalsze korzystanie z naszej dostawy/usługi nie jest możliwe na warunkach ekonomicznie uzasadnionych, uznaje się za uzgodnione, że według własnego uznania zmienimy lub zastąpimy dostawę/usługę w celu usunięcia wady prawnej lub odbierzemy dostawę/usługę i zwrócimy zapłaconą nam cenę zakupu pomniejszoną o kwotę wynikającą z czasu trwania dostawy/usługi.
11.2 Klient nie jest uprawniony do żadnych dalszych roszczeń z powodu naruszenia praw własności intelektualnej lub praw autorskich, jeżeli nie zostały naruszone istotne zobowiązania umowne i jeżeli żadne inne zobowiązania umowne nie zostały naruszone ani celowo, ani w wyniku rażącego niedbalstwa. Nie mamy żadnych zobowiązań wynikających z punktu 11.1, jeżeli naruszenie prawa wynika z wykorzystania naszej dostawy/usługi w sposób sprzeczny ze sposobem uzgodnionym umownie lub w połączeniu z innymi dostawami/usługami niż nasze.

12. Utylizacja
12.1 Klient musi przestrzegać dołączonych do towarów informacji podczas utylizacji towarów i musi zapewnić poddanie towaru utylizacji w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami ustawowymi.
12.2 Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do wykonania utylizacji na własny koszt. W przypadku odsprzedaży towaru lub jego części składowych klient musi przenieść to zobowiązanie na następnego nabywcę.

13. Poufność
Jeżeli nie uzgodniono wyraźnie inaczej w formie pisemnej, przekazane nam w związku z zamówieniami informacje nie są traktowane jako poufne, chyba że poufność jest oczywista.

14. Pozostałe
14.1 Miejscem jurysdykcji jest Monachium, pod warunkiem że klient jest handlowcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalnym funduszem publicznym. Jesteśmy jednak upoważnieni również do zastosowania jurysdykcji właściwej dla siedziby klienta.
14.2 Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem prawa handlowego Narodów Zjednoczonych i przepisów regulacyjnych niemieckiego prawa prywatnego międzynarodowego.
14.3 Jeżeli poszczególne klauzule tych warunków będą całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień lub pozostałych części takich klauzul.

Pobierz Ogólne warunki handlowe