ACCTee – Integrovaný analytický software pro povrchová měření

Veškerá měření a analýzy v jednom dokumentu

Pokud dojde k poruše, zobrazí se v ACCTee autodiagnostické hlášení za účelem jejího odstranění. Při zobrazování chyb jsou zobrazovaná hlášení s obrázky, která uživateli dále pomáhají. To znamená, že problémy a poruchy lze řešit i samostatně a bez nutnosti volání servisního technika.

ACCTee kombinuje všechny informace, ke kterým patří např. layout, nastavení měření, nastavení analýzy, změřená data a údaje o samotném CNC programu, do jednoho dokumentu, čímž zajišťuje nerušené zpracování dat, jejich změnu, následnou analýzu a další měření. Jelikož přitom není třeba přecházet mezi různými okny tam a zpět, zvyšuje se operativní efektivita oproti běžným softwarům o 40 % a více. Kromě provádění analýzy lze při opakování stejného měření porovnat navíc výsledek z posledního měření tak, že vyberete data z databáze a kliknete na údaje z nového měření.

Tato funkce nabízí velmi efektivní měření, protože s CNC jsou při úlohách – od zahájení měření až po výsledek testu – prováděny různé úkony automaticky. Přitom je programování jednotlivých kroků řešeno s pomocí funkce Teach-In, díky které nejsou potřeba programátorské znalosti. K dispozici je mnoho příkazů, jako např. pauza. Můžete tak během úkonu v rámci CNC nechat např. zobrazit jakýkoliv druh obrazového souboru a na základě případných fotografií i textových zpráv, uživatel zkontroluje např. polohu výrobku a konfiguraci snímače, uživatel tak má tu nejlepší podporu z vaší strany.

Kromě standardního postupu při analýze může ACCTee navíc, s pomocí využití pravidla 16 % a se jmenovitou hodnotou, začlenit i individuální parametr. Navíc lze s pomocí grafů OK/NG zobrazit v protokolu celkovou analýzu i s příslušnými měřenými parametry.

Často využívané příkazy lze uložit mezi „Oblíbené“. Pro snadné ovládání lze příkazy i nově uspořádat.

V pohotovostním režimu je vám v ACCTee neustále k dispozici asistent nápovědy.
Po kliknutí na ikonu nápovědy, se zobrazí příručka podpory uživatele ACCTee a odpovídající nápověda. Nápovědu lze zobrazit také s pomocí vyhledávání v seznamu nebo klíčových slov.

ACCTee je dostupný ve více jazycích, patří mezi ně: angličtina, němčina, francouzština, italština, čeština, polština, španělština, portugalština, japonština a čínština.

Systém ACCTee pro měření a analýzu drsnosti

Jedná se o software, který je standardní součástí zařízení pro měření drsnosti povrchu série SURFCOM NEX/CREST. Díky novému konceptu změnil software ACCTee zcela systém měření povrchu – měření lze nyní provádět na bázi dokumentů, čímž je zajištěna progresivní obslužnost a intuitivní pracovní prostředí. Jelikož lze nastavení upravit i s pomocí několika asistentů, mohou měření provádět snadno a efektivně jak začátečníci, tak odborníci.

Všestranná analýza naměřených dat
Po importu naměřených údajů do ACCTee, je lze zobrazit v náhledovém okně. Je zde možné upravit nejrůznější podmínky měření (odstranění tvaru, cut-off filter, atd.). To vám umožní optimalizovat podmínky měření a analyzovat údaje tak často, jak jen budete potřebovat.

Snadné ovládání
Mód asistenta provede uživatele měřením s pomocí velmi srozumitelného návodu krok za krokem.

Plně automatický pohyb usnadňuje obsluhu
Možnostmi přesunu, včetně pohybu po sloupku směrem nahoru a dolů a pohybu hlavy snímače, jsou jednotlivé pozice kliknutím na odpovídající ikonu registrované automaticky.

Změnou nastavení analýzy v ACCTee lze určit nebo změnit metodu výpočtu parametrů drsnosti, filtr, výšku drážky, délku analyzovaného měření a mnohem víc. Díky nové funkci náhledu lze nastavit optimální přiblížení zobrazení a narovnání zobrazení (korekce naklonění). Přednastavené oblasti a zadání lze jednoduše smazat.

V ACCTee se s pomocí AI specfikují etalonem drsnosti vhodné parametry měření, za účelem vyhodnocování a nastavení analýz. Navíc lze dosáhnout optimálního nastavení měření i provedením zkušebních měření. Polohu požadované analýzy v naměřené hodnotě lze zobrazit s pomocí výběru konečných pozic přímo v dokumentu.

Asistent pro kalibraci detektoru funguje rychle a zajišťuje, že je systém neustále správně nakalibrován. Asistent zkracuje čas kalibrace a umožní uživateli provést ji velmi rychle. To znamená, že systém bude trávit víc času v měřicím provozu než v kalibrační rutině.

V ACCTee si můžete zvolit libovolný časový interval další kalibrace. Je možné nastavit upozornění při výměně stylusu, ale také upozornění, když už došlo na potřebu provést kalibraci s ohledem na počet již provedených měření nebo uplynulých dní. Díky pravidelné kalibraci lze garantovat přesná, precizní a stejná měření.

V analytické části ACCTee lze vybrat a použít stejné symboly jako na technickém výkresu. Kromě toho lze určit požadovanou toleranci, aby bylo možné vyhodnotit výsledek OK/NG měření okamžitě.

Software ACCTee může pro kontrolu snímacího hrotu využít etalon hloubky nebo etalon drsnosti se sinusovým profilem drážkování. Během měření dochází časem k opotřebení hrotu stylusu. Může se také stát, že došlo k jeho poškození. Aby bylo možné zabezpečit přesná měření, musí být prováděny pravidelné kontroly. S pomocí asistenta mohou snímací hrot snadno zkontrolovat začátečníci i odborníci.

Systém ACCTee pro měření a analýzu kontur

Jedná se o software, který je standardní součástí zařízení pro měření kontur série SURFCOM NEX/CREST. Díky novému konceptu změnil software ACCTee zcela systém měření profilu předmětů. Měření a analýzy lze provádět na bázi dokumentů, čímž je zajištěna progresivní obslužnost a intuitivní pracovní prostředí. Přitom lze snadno zvolit a provést všechny nastavené funkce – od měření až po analýzu – a optimalizovat tak měřenou kapacitu a rychlost.

Flexibilní analýza naměřených dat
Po importu naměřených údajů do ACCTee, lze podmínky analýzy (oblast výpočtu apod.) libovolně měnit. Dále, optimální volbou obecných podmínek a oblastí v náhledu je možná opakovaná analýza. Tak často, jak je potřeba.

Snadné ovládání
Mód asistenta provede uživatele měřením s pomocí velmi srozumitelného návodu krok za krokem.

Funkce, které vyhovují vašim potřebám
Obsáhlé, uživatelsky přátelské základní funkce, které jsou při analýze profilu využívány, umožňují vysoce precizní, rychlé a efektivní měření mnoha výrobků.

Plně automatický pohyb usnadňuje obsluhu
Možnosti přesunu, včetně pohybu po sloupku směrem nahoru a dolů a pohybu hlavy snímače, jsou kliknutím na odpovídající ikonu registrované automaticky.

Pokud je funkce pro zadávání více oblastí deaktivována, zobrazí se náhled výsledku a kótovací čára. Uživatel si pak může vybrat oblast pro výpočet a výsledek pak může být zkontrolován. Jestliže je funkce pro zadávání více oblastí aktivována, zobrazí se vypočítaný výsledek, jakmile je práce s daným elementem ukončena.

Když aktivujete funkci AI a zadáte oblast měření fixně, budou automaticky extrahovány body, linky a kruhy základních elementů. Tím odpadá použití menu/ikon pro každý jednotlivý případ a doba provozu je tak opět výrazně zkrácena.

Jestliže bude jeden z již vytvořených elementů propočítáván znovu, zobrazí se všechny možné varianty. Dostupné možnosti budou zobrazeny také při specifickém výběru dvou elementů, jako např. úhel.

Protože v téhle funkci jde o ruční výběr části změřeného profilu, je vhodná například pro určení délky dráhy, určení počáteční a koncové pozice zobrazení u dílů, u kterých nelze provést měření adresně, jako např. v dírách. Obrazovka se následně změní a zobrazí z celého profilu pouze manuální výběr.

Výpočet korekce oblouku

Zatímco se stylus pohybuje po oblouku kolem středového bodu, jsou hodnoty v detektoru přesně porovnávány s hodnotami v ose X. Tím je provedena kalibrace s pomocí master ball a zaručena nejvyšší přesnost měření.

Korekce rádia snímacího hrotu

Jestliže má být dosaženo nejvyšší přesnosti měření, je rovněž nezbytná korekce rádia snímacího hrotu. Jako referenční bod je určen střed poloměru špičky hrotu a korekce offsetu se provádí ve směru pohybu – kde je určen poloměr hrotu. (Obr. a) Jestliže je profil rádia snímacího hrotu úplně zaoblený, musí být zkorigována pouze hodnota R. Kvůli procesním chybám nebo opotřebením rádia hrotu z jedné strany se však během korekce mohou objevit ještě další chyby. Korekční systém ACCRETECH kontroluje stav snímacího hrotu na základě proprietárního algoritmu tak, že zprostředkovává korekční hodnotu pro každých 10 stupňů rádia hrotu.

Kalibrace stylusu se rovněž provádí s pomocí hlavní kalibrační jednotky master ball. Na základě měření s pomocí master ball a rozdílu v jednotlivých stupních se korekce provádí (rádia snímacího hrotu a chyb v oblouku, jakož i hodnot souřadnic v ose Z) automaticky i manuálně. Kalibrace se provádí přes asistenta v následujícím pořadí: Zadání podmínek kalibrace (zadání základních hodnot), umístění kalibrační jednotky, potvrzení výchozí pozice měření a provedení kalibrace.,

Analýzu lze provést dokonce i u výrobků, které kvůli omezením jako úhlem snímání nebo délkou snímané dráhy vyžadují provést více měření, naměřené údaje pak mohou být zkombinovány složením celého profilu.

Je možné provést i nastavení, aby když během měření dojde k detekci okraje, bylo měření automaticky ukončeno.

Je možné importovat CAD soubory jako IGES/DFX, naměřená data* z souřadnicového měřicího stroje Calypso Curve a vyhodnotit je v analýze kontur.

*Data, která jsou exportována z Calypso (I / O program ASCII).

Integrovaný analytický software ACCTee
Měřicí systém nové generace ACCTee vychází z integrovaného softwaru TIMS, který byl rozšířen o nový koncept.
Díky tomu, že jsou všechna měření a analýzy zapisována do jednoho dokumentu, nabízí software pokrokovou obslužnost, a pro samotné měření a analýzy také intuitivní pracovní prostředí. Díky nové metodice, která je založená na dokumentech, vám jsou k dispozici všechny procesy v rámci jednoho protokolu (list výsledků měření) a všechny výsledky a nastavení se ukládají společně se změřenými údaji.
Jde o integrovaný koncept nové generace ACCTee, jehož motem je: „Vše v jednom dokumentu“.